У наставку објављујемо двије одлуке:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Средњошколски центар
„Василије Острошки“
СОКОЛАЦ
Број: 01-805-4/18
Датум: 31.10.2018. године


На основу члана 64. став 1,тачка б,члана 70. став 1, 3. i 6. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник БиХ“ бр 39/14),а на препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-805-
3/18 од 31.10.2018. године, у поступку јавне набавке 100 тона мрког,каменог
угља,асортиман-коцка за огрев ( са услугом превоза) за грејну сезону 2018/2019.
годину,директор школе je д о н и о


ОДЛУКУ


o избору најповољнијег понуђача


Члан 1.


Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број : 01-805-3/18 од 31.10.2018.
године и уговор за јавну набавку 100 тона мрког,каменог угља,асортиман-коцка за
огрев ( са услугом превоза) за грејну сезону 2018/2019 годину додијељује се понуђачу
ДОО Нови рудник мрког угља „ Миљевина „ Миљевина ,понуда број : 01-838/18 од
23.10.2018. године за понуђену цијену од 11.090,00 КМ, без ПДВ-a,као најбоље
оцијењеном понуђачу.


Члан 2.


Приједлог уговора о набавци биће достављен на потпис изабраном понуђачу ДОО Нови
рудник мрког угља „ Миљевина „ Миљевина,по протеку рока од 15 дана,рачунајући од
дана кад су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.


Члан 3.


Ова одлука ће се објавити на веб страници www.sscvasilijeostroski.org истовремено с
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке,сходно члану
70.став (6) Закона о јавним набавкама.


Члан 4.


Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке,сходно члану 71. Став (2) Закона о јавним
набавкама.


Образложење


Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне
набавке угља за грејну сезону 2018/2019,бр:01-782/18 од 05.10.2018. године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за достављање понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 17.090,00 КМ.
Обавјештење о набавци послато је на објаву дана 12.10.2018.године, а објављена је
на Порталу јавних набавки под бројем : 21605-7-1-1-3-1/18.
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем бр. 01-832/18 од 19.10.2018.
године доставила је дана 31.10.2018. године извјештај о раду,записник о оцјени понуда
и Препоруку о избору најповољнијег понуђача број : 01-805-3/18 од 31.10.2108.
године,у поступку јавне набавке мрког,каменог угља,асортиман-коцка за огрев ( са
услугом превоза) за грејну сезону 2018/2019. године.
У поступку по извјештају о раду утврђено је да је Комисија за јавну набавку
благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о
чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 5
- да је благовремено запримљено 5 понуда
- да није било неблаговремено запримљених понуда
-да су понуде понуђача :
1. ДОО „ Хармели“ Бановићи
2. ДОО Нови рудник мрког угља „ Миљевина „ Миљевина
3. ДОО „ Илић-трговина“ Зворник
4. ДОО „ Лагер“ Посушје
5. ДОО „ Ђузел „ Бановићи
прихватљиве.


У поступку доношења ове одлуке,посебно су цијењене чињенице да је Комисија
правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену
пристиглих понуда, сходно критеријумима из Тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, уговорни орган није нашао
разлоге,неправилности нити пропусте у раду који би евентуално били основ за
неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те
да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима,интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у
приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због:


- Најниже цијене, како слиједи


Назив понуђача


ДОО Нови рудник мрког угља „ Миљевина „ Миљевина
ДОО „ Лагер“ Посушје
ДОО „ Ђузел „ Бановићи
ДОО „ Хармели“ Бановићи
ДОО „ Илић-трговина“ Зворник


Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је
понуђена у износу од 13.923,00 КМ док су остали понуђачи чије су понуде
прихватљиве понудили следеће цијене:
1.ДОО „ Лагер“ Посушје - 14.625,00 КМ ( са пдв )
2.ДОО „ Ђузел „ Бановићи - 18.000,45 КМ ( са пдв)
3.ДОО „ Хармели“ Бановићи - 19.656,00 КМ ( са пдв)
4.ДОО „ Илић-трговина“ Зворник - 20.124,00 КМ ( са пдв)
чиме је утврђен њихов сукцесиван ред.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка ( б) Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од ( 5) дана од
пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно,електронским путем или препорученом поштом, у довољном броју
примјерака који не може бити мањи од три.


ДИРЕКТОР
_______________________
Мирослав Максимовић,проф.


 


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Средњошколски центар
„Василије Острошки“
СОКОЛАЦ

 

Број: 01-804-2/18

Датум: 31.10.2018. године

 

На основу члана 64. став 1,тачка б,члана 70. став 1, 3. i 6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник БиХ“ бр 39/14),a  на препоруку Комисије за јавну набавку  број: 01-804-1/18 од 31.10.2018. године, у поступку јавне набавке радова-реконструкција система централног гријања ЈУ СШЦ „ Василије Острошки“ Соколац ,директор школе  донио је :

 

 

    ОДЛУКУ

o избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број : 01-804-1/18 од 31.10. 2018. године и уговор за реконструкцију система централног гријања додијељује се понуђачу ДОО „ Посткомпани“ Соколац,понуда број : 01-853/18 од 30.10.2018. године за понуђену цијену од  18.620,00  КМ (без ПДВ-),односно 21.785,40  КМ (са ПДВ-ом).

 

Члан 2.

 

Приједлог уговора о набавци биће достављен на потпис изабраном понуђачу ДОО „ Посткомпани“ Соколац по протеку рока од 10 дана,рачунајући од дана обавијештења о избору најповољније понуде.

 

 

Члан 3.

 

Ова одлука ће се објавити на веб страници www.sscvasilijeostroski.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке,сходно члану 70.став (6) Закона о јавним набавкама.

 

 

  Члан 4.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2 Закона о јавним набавкама.

 

 

          Образложење

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке радова-реконструкција система централног гријања бр: 01-783/18 од 05.10.2018. године

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за достављање понуда.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а  је  18.800,00 КМ.

Обавјештење о набавци објављено је на Порталу јавних набавки дана 12.10.2018.године под бројем: 21605-7-2-2-3-2/18 са објављивањем тендерске документације.

Комисија за јавну набавку именована Рјешењем  бр. 01-832-1/18 од 19.10.2018. године, доставила је дана 31.10. 2018. године  извјештај о раду,записник о оцјени понуда и Препоруку о избору најповољнијег понуђача број : 01-804-1/18 од 31.10.2018. године.

На основу Записника о оцјени понуда утврђено је да је Комисија констатовала да је укупан број пристиглих понуда један (1), да је понуда благовремена и прихватљива, те је по основу критеријума „ најниже цијене“ дала препоруку директору ове школе да донесе Одлуку о избору најповољнијег понуђача сходно утврђеној ранг листи:

 

  1. 1. ДОО „Посткомпани „ Соколац , за понуђену цијену од 18.620,00 КМ (без ПДВ) ,односно 21.785,40 КМ (са ПДВ-ом).


 

На основу горе наведеног а примјеном члана 64. став (1) тачка ( б) и члана 89.став 1  Закона о јавним набавкама као најповољнији понуђач изабран је  ДОО „Посткомпани „ Соколац.

Цијенећи наведено,директор ове школе је донио Одлуку као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од ( 5) дан од пријема ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно,електронским путем или препорученом поштом, у довољном броју примјерака који не може бити мањи од три.

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

_______________________

Мирослав Максимовић,проф.